Internet & Networking


การติดตั้งระบบเครือข่าย สามารถช่วยให้องค์กรทำงานได้สะดวกรวดเร็ว อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนในงานเอกสาร ซึ่ง XcomIT เป็นผู้ให้บริการออกแบบ และติดตั้งระบบเครือข่าย (LAN) ติดตั้งระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูล (Network Security) ระบบปกป้องการใช้งานอินเตอร์เนต (Internet Security) ระบบสำรองข้อมูล (Backup System) ระบบแม่ข่ายจดหมาย (Mail Server) ระบบแม่ข่ายเว็บไซต์ (Web Server) โดยจะเน้นที่ขอบเขตและความจำเป็นทางธุรกิจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อให้แน่ใจว่าธุรกิจของคุณสามารถสื่อสาร รองรับกระบวนการทางธุรกิจที่ครอบคลุม และมีระบบงานที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน ภายนอก ซึ่ง XcomIT จะทำให้คุณได้มีระบบเครื่อข่ายที่มีมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยสูงสุด และมีมาตรฐานด้านคุณภาพที่ดีเยี่ยม